Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie

Projekt Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” autorstwa Jadwigi Iwaszczuk został laureatem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” wpisując się w dwa obszary działań: „Doskonałość naukowa” i „Humanistyka dla rozwoju”.

Program „DIALOG”  skierowany jest jednostek naukowych, podmiotów działających na rzecz nauki i konsorcjów i ma na celu „wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi na obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;

2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;

3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych” (źródło: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html/).

Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (współczesny Luksor) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych stanowisk archeologicznych Egiptu. Prowadzenie prac powierzone zostało Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt) w 1961 roku. Obecnie działania, prowadzone pod kierunkiem dr Z.E. Szafrańskiego, obejmują badania archeologiczne, epigraficzne, konserwatorskie, rekonstrukcyjne oraz studia ikonograficzne, religioznawcze i historyczne. Jest to stanowisko unikatowe i prestiżowe, od roku 1979 znajduje się na liście UNESCO World Heritage Sites. Ze względu na specyfikę prac archeologicznych i konserwatorskich, dokumentacja jest najważniejszą spuścizną, jak pozostaje po przeprowadzonych pracach terenowych, wymaga więc wprowadzenia dopasowanego systemu zarządzania wynikami badań i dokumentacją na miarę XXI w. Projekt „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari: tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” pod kierownictwem Jadwigi Iwaszczuk (IKŚiO PAN) ma na celu uzupełnienie dokumentacji Misji, tak istotne wobec niestabilnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, stworzenie trójwymiarowego modelu świątyni Hatszepsut dla celów badawczych i popularyzacyjnych, a także stworzenie bazy danych, w ramach której zebrane zostaną wszystkie osiągnięcia misji. W ramach projektu utworzone zostanie zatem nowoczesne narzędzie zarządzania zarówno danymi pozyskanymi w trakcie prac, jak i samymi pracami.

Celem projektu jest stopniowe, odpowiedzialne udostępnienie danych zebranych w trakcie prowadzenia badań jak najszerszemu gronu odbiorców, dzięki czemu baza danych „Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari / Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari” umieszczona w internecie (częściowo w otwartym dostępie) stanie się podstawowym źródłem wiedzy o tej świątyni. Umożliwi detaliczne studia i pozwoli na weryfikację opublikowanych tez badaczom zagranicznym, dla których dostęp do dokumentacji był do tej pory utrudniony z uwagi na konieczność osobistej wizyty w archiwach. Dodatkowo, baza danych będzie pomocna w reagowaniu na potrzeby konserwatorskie i miejscem współpracy i komunikowania się członków misji.

drukuj

Posted in: